Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. RAXOR to sklep internetowy działający pod domeną www.raxor.pl z siedzibą w Kozach 43-340,
  przy ul. Pod Grapą 25, NIP: 9372122454, REGON: 072812940, zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielsko-Białą, pod numerem 51226, zwany w dalszej części Regulaminu Sklepem.
 2. Sklep internetowy www.raxor.pl jest platformą handlową umożliwiającą zakup produktów fabrycznie nowych, legalnie wprowadzone na rynek polski i do obrotu handlowego, wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 3. Zamówienia w Sklepie mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, które posiadają zdolność do czynności
  prawnych i zwane są w dalszej części regulaminu Klientem.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Sklepem.
 5. Zakładając konto oraz dokonując zakupów w Sklepie Klient akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.
 6. Warunkiem przeprowadzenia transakcji w Sklepie (dotyczy Klientów, którzy nie dokonywali wcześniej zakupów za pośrednictwem Sklepu) jest przeprowadzenie rejestracji tzn. poprawne wypełnienie wymaganych pól formularza rejestracyjnego, wraz z zaakceptowaniem regulaminu oraz pozostałych warunków sprzedaży.
 7. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane przez Sklep do celów realizacji Zamówienia (umowy sprzedaży) oraz do celów marketingowo – promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, przy czym Klient, będący osobą fizyczną, składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów wcześniej wymienionych.
 8. Każda transakcja kupna/sprzedaży jest poświadczona dokumentem fiskalnym w postaci faktury VAT.
 9. Sklep prowadzi sprzedaż na zasadach B2B czyli Sprzedający jako przedsiębiorca przyjmując do
  realizacji zamówienie tym samym zawiera umowę z Kupującym, który jest również zarejestrowany jako przedsiębiorca odpowiednio wg wymogów prawa a transakcja kupna/ sprzedaży dotyczy działalności prowadzonej przez każdą ze Stron.
 10. Jakie wymagania techniczne powinny zostać spełnione przez urządzenie, którym posługuje się klient sklepu

II. Ceny

 1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami). Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu i nie ulegnie zmianie aż do wykonania zamówienia.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany regulaminu.
 3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w przypadku gdy wystąpi błąd w cenniku lub cena towaru nie będzie zgadzała się z ceną realną, w przypadku błędów technicznych, bądź błędów wynikających ze złego wprowadzenia.
 4. Sklep RAXOR.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości prawidłowego przeprowadzenia transakcji kupna/sprzedaży tzn. bez podania niezbędnych danych do realizacji zamówienia.

III. Zamówienie

 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są za pomocą formularza zamieszczonego w koszyku zakupów na stronie finalizacji zamówienia. Formularze wypełnione w sposób nieprawidłowy bądź wzbudzający wątpliwości nie będą rozpatrywane.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać również w formie e-mailowej przez 24 godziny na dobę przez cały rok, przesyłając je na adres raxor @raxor.pl
 3. Złożone zamówienia będą potwierdzane przez Sklep e-mailem w przeciągu od 1 do 2 dni roboczych (poniedziałek-piątek) liczonych od dnia dostarczenia zamówienia na serwer Sklepu. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawiania dokumentów fiskalnych bez konieczności uzyskania podpisu Klienta i do wysłania ich na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 4. Potwierdzenie zamówienia przez Klienta – gdy Klient podjął decyzję o zakupie – ma miejsce, gdy Klient potwierdził zamówienie w wiadomości e-mail, a następnie zaakceptował ustalone warunki (status zamówienia: “Potwierdzone przez Klienta”).
 5. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia od pracownika Sklepu. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy sprzedaży na odległość, pomiędzy Klientem (Kupującym) oraz Sklepem (Sprzedającym).
 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych,
  a w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby lub firmy.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia, a w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień regulaminu – do odstąpienia od realizacji zamówienia.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta
  w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.
 9. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji est rejestracja Klienta na stronie sklepu www.raxor.pl oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu, prawidłowe wypełnienie formularza przy dokonywaniu zamówienia, dostępność zamówionego produktu w magazynie oraz dopełnienie warunków płatności.

IV. Termin realizacji zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu należności za zamówienie na rachunek
  bankowy nr 15 1140 2004 0000 3502 3064 5381 (lub po zapłacie przez serwisy współpracujące ze
  Sklepem), bądź potwierdzenia złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze.
 2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep
  realizacji zamówienia do chwili skompletowania wszystkich składowych zamówienia i przygotowania towaru do wysyłki (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze).
 3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia – sprzedaży towaru jest podanie przez Klienta wszystkich niezbędnych danych. Jeśli Klient wybiera płatność przelewem, data księgowania przelewu jest dniem, w którym zamówienie zostaje wysłane do realizacji – przy czym termin realizacji zamówienia liczony jest od następnego dnia po wpływie pełnej należności na konto bankowe Sklepu. Szczegółowa informacja o terminach realizacji zamówienia znajduje się w katalogu produktów, przy każdym z nich oddzielnie.
 4. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania towaru w różnych terminach, z czym może się również
  wiązać dodatkowa opłata za dostawę towaru. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu
  realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się
  niezwłocznie powiadomić Klienta.
 6. W przypadku anulowania przez Sklep zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone w terminie14 dni roboczych.

V. Formy płatności

 1. W Sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  • płatność przelewem pełnej wartości zamówienia z góry – jeśli Klient składając zamówienie
   wybiera niniejszą formę płatności,
  • płatność przy odbiorze towaru od kuriera – w przypadku wyboru przez Klienta niniejszej formy płatności.
  • płatność przy odbiorze towaru w siedzibie Sklepu – w przypadku wyboru przez Klienta niniejszej formy płatności.
 2. Podstawą dokonania płatności jest e-mail (zawierający fakturę proforma) wysłany przez Sklep do Klienta zawierający wszystkie dane niezbędne do dokonania operacji tj:
  • dane osobowe Klienta – zgodne z zamówieniem,
  • numer konta bankowego Sklepu, na które Klient dokonuje wpłaty,
  • nazwę i adres właściciela rachunku,
  • tytuł zapłaty,
  • w przypadku kosztu transportu ustalanego indywidualnie – dopłata za dodatkowe usługi, itp.

VI. Dostawa i koszty transportu

 1. O koszcie transportu i dostawy Klient informowany jest przy zakupie (treść opisu przedmiotu). Klient decyduje się na zawarcie umowy sprzedaży po otrzymaniu informacji o naliczonych przez Sklep kosztach transportu.
 2. Koszt transportu uzależniony jest od odległości do miejsca dostawy, wartości zamówienia, wagi oraz gabarytów przesyłki i rzadko ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie.
 3. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki następuje
  w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów dostawy.
 4. Koszty dostawy nie obejmują usługi wniesienia towaru i jego montażu. Kurierzy nie mają obowiązku wnoszenia przesyłek. Zakres obowiązku kuriera ogranicza się do rozładowania przywiezionej przesyłki, bez wniesienia.
 5. Klient ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W przypadku braku lub uszkodzenia towaru należy, w obecności Kuriera, sporządzić protokół reklamacyjny, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia przesyłki/towaru. Należy również skontaktować się z obsługą Sklepu informując o zdarzeniu, wysyłając e-mail na adres raxor@raxor.pl
 6. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie na Klienta przechodzi
  wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności jego utratą.
 7. Dopuszczalny jest również odbiór osobisty przez Klienta po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca oraz terminu odbioru.

VII. Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient (osoba indywidualna) może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni liczonych od daty odebrania towaru, poprzez złożenie pisemnego „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy”. Najszybszą formą złożenia takiego oświadczenia jest wypełnienie przez kupującego Formularza zwrotu przedmiotu na stronie Sklepu. Kupujący znajdzie odpowiedni formularz w szczegółach wybranego zakupu, po kliknięciu w opcję „zwróć zakup”. Po wypełnieniu Formularza zwrotu kupujący ma kolejne 14 dni kalendarzowych, aby nadać przesyłkę. Kupujący pokrywa koszt odesłania zakupionego towaru. Można również wysłać takie oświadczenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: 43-340 Kozy, ul. Pod Grapą 25.
 2. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób
  zniszczony i nie nosi śladów montażu. Towar musi być zwrócony w takim stanie, w jakim został
  zakupiony, w oryginalnym lub innym opakowaniu, ważne aby zwracany towar był zabezpieczony przed uszkodzeniem i ewentualnym zniszczeniem. Adresem właściwym do zwrotu lub reklamacji jest siedziba główna Sklepu tj. 43-340 Kozy ul. Pod Grapą 25.
 3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru z Zamówienia, w przypadku spełnienia powyższych wymagań. Zwrot ceny nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty odebrania przez Sklep zwróconego towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu lub przekazem pocztowym na adres wskazany w wypełnionym przez Klienta „Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy”.
 4. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.
 5. Podstawą do zwrotu pieniędzy za oddany towar jest odesłanie przez Klienta faktury lub po otrzymaniu korekty faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę.
 6. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VIII. Reklamacje

 1. Wszystkie towary są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.
 2. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mają wyłącznie charakter orientacyjny.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru, powstałych podczas transportu, będą
  rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu reklamacyjnego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.
 4. Spisanie brak sporządzenia przez Klienta i dostawcę przesyłki protokołu reklamacyjnego jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sklepu za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Klient traci prawo reklamowania ich.
 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury Vat, karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz – w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem – kopii protokołu reklamacyjnego spisanego z dostawcą przesyłki.
 6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 7. Czas realizacji reklamacji jest zależny tylko i wyłącznie od producenta.
 8. Podmiotem odpowiedzialnym za uznanie bądź nie uznanie reklamacji jest producent.
 9. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
 10. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową wyłącznie w przypadku jej stwierdzenia przed
  upływem jednego roku od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie
  wymiany towaru. Klient traci powyższe uprawnienia jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od
  stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie, przy czym do
  zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 11. Najszybszą formą złożenia reklamacji jest wypełnienie przez Kupującego odpowiedniego formularza. Kupujący znajdzie przedmiotowy formularz w szczegółach wybranego zakupu, po kliknięciu w opcję Zwróć zakup. Po wypełnieniu Oświadczenie o złożeniu reklamacji Kupujący ma kolejne 14 dni kalendarzowych, aby nadać przesyłkę. Kupujący pokrywa koszt odesłania przedmiotu. Natomiast jeśli zwrot nastąpi z przyczyn uzasadnionej i uznanej reklamacji wynikającą z rękojmi, Sprzedający pokryje bądź zwróci koszty przesyłki. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w terminie 14 dni liczonych od uznania reklamacji za zasadną.

IX. Poufność danych, polityka prywatności i pliki „cookies”

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 poz.1000 z
  późn.zm.) dane osobowe podane w formularzu Zamówienia, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby sklepu RAXOR do celów ewidencyjnych oraz, za zgodą Klienta marketingowych.
 2. Sklep nie sprzedaje, nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim. Nie ujawnia żadnych informacji bez zgody Klienta, z wyjątkiem gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.
 3. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony www.raxor.pl
 4. Administratorem danych Klienta, które zostają podane przy wypełnieniu formularza rejestrowego sklepu raxor.pl jest właściciel Radosław Stanisławski. Właściwym do kontaktu jest skrzynka mail:
  raxor@raxor.pl
 5. Administrator przechowuje dane Klientów przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz
  ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu zamówienia, jednak nie dłużej niż przez 5 lat. Ponadto do celów wymienionych w pkt.1 i 3 niniejszego działu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. W przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w art. 9 Ustawy z dn. 3 marca 2020 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych drogą elektroniczną dane Klienta będą przechowywane nie dłużej niż do wycofania udzielonej zgody.
 6. Pliki „cookies” jako dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przyporządkowany unikalny numer.
 7. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji
  użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu
  tworzenia anonimowych, statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

X. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
  Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z umową sprzedaży jest Sąd właściwy dla
  siedziby pozwanego lub Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.